„Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,  są im zatrzymane” J20,23.

pokuta_parafia

Sakrament pokuty

ustanowił Jezus Chrystus, aby nieść miłosierdzie Boże grzesznikowi, który zerwał z Nim przyjaźń, zranił wspólnotę, w której żyje i zaciemnił obraz Boży w sobie. Ten sakrament jest skuteczny, gdy towarzyszy mu żal za grzechy, mocne postanowienie nawrócenia, gdy spowiedź jest szczera i towarzyszy jej chęć naprawienia krzywdy wyrządzonej Bogu i bliźnim. Przez sakrament pokuty następuje pojednanie z Bogiem (penitent odzyskuje Bożą miłość), pojednanie z bliźnimi, darowanie kary wiecznej, duchowe wsparcie do walki z grzechami i wewnętrzny pokój sumienia. Przykazanie kościelne nakazuje nam, aby się spowiadać przynajmniej raz w roku. Gorliwość chrześcijańska i chęć doskonalenia naszego duchowego życia zachęcają nas do częstszego odbywania spowiedzi: rekolekcje parafialne, dzieci i młodzież – początek i zakończenie roku szkolnego, pierwsze piątki miesiąca, wydarzenia rodzinne itp.