WSPÓLNOTA KARMELITAŃSKA

01
grudzień

SPOTKANIA

Spotkania Wspólnoty Karmelitańskiej odbywają się
w I III i IV środę miesiąca
Godzina 18.00

OPIEKUN
Ks. H. Kapica

HISTORIA

Iosephus Episcopus
Krzysztof Ian na Słupowie Szembek
z Boskiey y Świętey Stolicy Apostolskiey Łaski
Biskup Chełmski Nomin Przemyski Proboszcz y Generał Miechowski
Wszytkim wobec Braci y Siostrom Różańca y Szkaplerza Świętego w Kościele Naszym Kathedralnym erigowanych. Zdrowia dobrego od Pana Boga. Ponieważ w Roku Pańskim Tysiącznym Siedemsetnym Siedemnastym Dekretem Synodu Naszego approbowaliśmy y potwierdzili Bractwa RÓŻANCA y SZKAPLERZA Świętego więc dla pomnożenia Chwały Boskiey y czci PRZENAYŚWIĘTSZEY MATKI JEGO takowe czyniemy
Rosporządzenie Nabożeństwa BRACTWA
RÓŻAŃCA y SZKAPLERZA Świętego
w Kościele Kathedralnym Krasnostawskim
1mo: Lubośmy Dekretem Erekcyi pozwolili obiema tym BRACTWOM w Kościele Naszym Kathedralnym, Kaplicy y Ołtarza NAYŚWIĘTSZEY PANNY na odprawianie tam Ich Nabożeństwa – z tą iednak kondycyą żeby sobie przez to żadnego Prawa nie uzurpowali tak do Kaplicy y Ołtarza, iako też ani do grobu pod tą Kaplicą wymurowanego, chyba za uproszeniem y dozwoleniem Naszym y Sukcessorów Naszych, iednakże po wprowadzeniu przez Nas do tegoż Kościoła Kathedralnego Krasnostawskiego Obrazu Nayświętszey Panny Częstochowskiey będąc usilnie proszeni od Bractwa Różańca Świętego ażebyśmy mu y przytym także Ołtarzu y Obrazie Częstochowskim Nabożeństwa Brackie odprawować pozwolili. Łaskawie zezwalamy na to, y oddaiemy ten Ołtarz y Obraz Bractwu Różańcowemu w dozór y attencyą żeby go wiak naylepszym porządku trzymali, pozwalając temuż Bractwu Różańcowemu przy tymże Ołtarzu trzymać Skrzynkę y zniey offertę na potrzeby Bractwa y Ołtarza tego ozdobę obracać.
2do: Dyspensuiemy też w Dekrecie Naszym pod czas Generalney Wizyty ferowanym, respektem Braci y Siostr, Oboyga Bractw tu wpisanych aby po śmierci swoiey, za mnieyszą kwotę nad innych, osobliwie: gdy kogo nie stać w Kościele Kathedralnym mogli bydź pochowani. Ktorey to kwoty pierwszey połowy połowa na Fabrykę y potrzeby Kościoła Kathedralnego a druga dla Bractwa, z drugiey zaś połowy dwie części na Kapłanów, a trzecia na sług Kościoła Kathedralnego ma się obracać.
3tio: A ponieważ Bracia y Siostry Różańca y Skaplerza świętego są Sługami y Służebnicami Iedneyże Nayświętszey Matki Boskiey prze to wzaiemną między sobą zgodę, miłość y pokoy zachowywać, tak prywatnie iako y publicznie na Processyach, Schackach, Elekcyach etc. powinni.
Tak zaczyna się Księga Bractwa Szkaplerza Św. w naszej parafii. Wynika z niej, że Biskup Krzysztof Jan Szembek erygował powyższe bractwo, które istniało prawdopodobnie do czasów przedwojennych. Stowarzyszenie to miało osobowość prawną i rządziło się wg ułożonych statutów zatwierdzonych przez biskupa. Mogło przyjmować darowizny, które często dawano w zastaw (także Żydom), a procenty służyły wspieraniu dobroczynnych dzieł. Wspomagano szpitale krasnostawskie i dom dziadów kościelnych, a także wspomagano utrzymanie świątyni.

Jezuici także popierali kult Matki Bożej Szkaplerznej fundując wspaniały ołtarz Jej poświecony.
Reguła Wspólnoty Karmelitańskiej:

Żyć duchowością NMP.
Codziennie odmawiać jeden dziesiątek różańca.
Codzienne odmawiać Maryjną modlitwę: Pod Twoją obronę…
Budować swoje życie na Eucharystii jako Ofierze Jezusa i swojej.
Krzewić nabożeństwo Męki Pańskiej.
Nosić szkaplerz lub medalik karmelitański.
Odprawiać w jeden z piątków miesiąca Drogę Krzyżową.
Uczestniczyć w spotkaniach formacyjno-modlitewnych raz w tygodniu.
Odprawić Nowennę do NMP Karmelitańskiej przed Jej świętem 16 lipca.
Poznawać i żyć duchowością wielkich świętych karmelitańskich: Proroka Eliasza, Św. Szymona Stocka, Św. Teresy z Awilli, Św. Jana od Krzyża, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Św. Benedykty od Krzyża, Św. Rafała Kalinowskiego.
Jedną godzinę tygodniowo poświęcić na pracę społeczną dla swojej parafii, zwłaszcza w ogrodzie parafialnym zwanym Karmelem Jana Pawła II.
Pogłębiać wiarę przez coroczną pielgrzymkę do miejsc świętych.
Pogłębiać wiarę, poprzez prenumeratę pisma katolickiego.